برگزاري اولين همايش ستايشگران دانش آموزان تبريز

خبرنگار بسيج مداحان سپاه عاشوا در مصاحبه با بخت شكوهي مسئول سازمان از برگزاري اولين هممايش ستايشگران دانش آموزان تبريز خبر داد.

اين همايش به همت اداره آموزش و پرورش ناحيه 4 تبريزو و سازمان بسيج مداحان سپاه عاشورا و با حضور  200 نفر از دانش آموزان مداح اين ناحيه در 23 ارديبهشت  سال جاري خبرداد.

خبرهای تازه